جاوید قدیمی

آغوش

آغوش خدا را بچسب

آغوش خدا را بچسب رسیدن به عشق خدایی از عشق زمینی شروع میشه... زندگیتان پر از عشق باد.

ادامه مطلب