جاوید قدیمی

آقا

آقا بیا

زمین خیس شده است از نم اشک های روزانه ما آقا بیا و مرحم چشم های به انتظار نشسته مان شو بیا و سکوت ابرهای بهم فشرده انتظار را بشکن…

ادامه مطلب

بهانه عاشقی

آقا تو را بخاطر خودت دوست دارم مشکلات بهانه ان باز آی که دل های ما را جلا دهی چشم های به انتظار نشسته و خشکمان را سیراب سازی

ادامه مطلب

همه عالم به کنار

همـــــه هســـــــــتی ام، ز تو نا پیداست همه عالم به کنارند و تو کناری دیگر وانگهی آنان بگویند تو نیستی من بگویم، هستی کلمات ذهنم، توصیف وجودت را ندارند من…

ادامه مطلب