جاوید قدیمی

ابری

هوا ابری که می شود

هوا ابری که می شود پنجره ی اتاقم نقره ای می شود آن را هم دوست دارم نمی خواهم هوا آلوده شود آخر پنجره ام مدال برنز می گیرد!

ادامه مطلب