جاوید قدیمی

اسب

دل کندن از خود

دنیا دنیای پر از ظلم داره میشه؛ هر دمم بیشتر و بیشتر تر دل کندن از خود اولین مقدمه شروعه، آستانه حرکت هر کس از اسب خود برتر بینی پایین…

ادامه مطلب