جاوید قدیمی

افراد

ساختن هنرمند

نمی شود هنرمند را بوجود آورد تنها می شود زمینه ی هنرمند شدن افراد را بوجود آورد

ادامه مطلب