جاوید قدیمی

انگاره

دست توفیقی ایمان

دست توفیقی ایمان

روز ها از پی هم می گذرند در پس پرده ی شرم من از این کنج بی حیایی تو را می بینم تو را که در گوشه ی خلوت نور…

ادامه مطلب