جاوید قدیمی

ای

بار غم عشق

ای نسیم، ای باران بیا و ببار غم و اندوه را ببر غصه هایم را ببر دیگر نمی خواهم بار غم عشق او را

ادامه مطلب