جاوید قدیمی

بغض

آقا بیا

زمین خیس شده است از نم اشک های روزانه ما آقا بیا و مرحم چشم های به انتظار نشسته مان شو بیا و سکوت ابرهای بهم فشرده انتظار را بشکن…

ادامه مطلب

تنگنای کوچه ام

بغض می کنم وقتی می بینم عده ای بی مهابا چه راحت از پس قول هایشان می گذرند. تنگنای کوچه ام، تنگ تر می شود وقتی می بینم باز بر…

ادامه مطلب