جاوید قدیمی

بنیاد

محمل عشق

من نظر کرده دل عاشق و معشوق تو چه کنم باز اگر واژه هایم پس و پیشند هنوز بارگه عشق من هنوز نو بنیاد است هنوز دست توانای تو می…

ادامه مطلب