جاوید قدیمی

بودن

تاریک خانه ی دنیا

من از بودنم نمی هراسم بلکه هراسم از نبودنم هست هراس برایم وحشت تعبیر می شود، حال آنکه ترس وجودی آن برایم بیشتر مورد احساس است. این زمان و این…

ادامه مطلب

عادت

باید عادت کرد به بودن باید عادت کرد به نبودن باید عادت کرد به رفتن ها باید عادت کرد به … باید عادت کرد به عادت ها

ادامه مطلب