جاوید قدیمی

تجربه

یه تجربه از زندگی

یک تجربه جدید من: زندگی آن جور که ما می خواهیم پیش نمی رود! همین.

ادامه مطلب