جاوید قدیمی

تندرستی

فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگوییم

بنام ایزد یکتا فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگوییم. برایتان تندرستی و نیکروزی در سال نو آرزو داریم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید…

ادامه مطلب