جاوید قدیمی

ثانیه

خویش تویی

فاصله مرگ و زندگی یک دم است فاصله عشق و خون هیچ و هیچ فاصله بین من و من یک جهان پر شده ام از دلمشغولی بی حاصل این جهان…

ادامه مطلب

خیال من

در امتداد خیالات من | دُور چرخ و فلک ثانیه ها | چه غبار آلود است | مَهتاب خیال من

ادامه مطلب

سبز سبزم

آتشی بر فتنه ها افتاده است سبزِ سبزم رودباری از زیر پایم جاریست کوک کوکم ضربان قلبم را سکوت شب میشنود آه ای وجود بی غبار ثانیه ها آهسته تر…

ادامه مطلب