جاوید قدیمی

جامعه

آشوب ها

در جامعه ی عشق سخن گفتن از عاشقی عیب نیست در جامعه ی آشوب سخن گفتن از جنگ عیب نیست! وای بر من که زمانم را آشوب ها تعیین می…

ادامه مطلب

استقلال فکری

اگر در جامعه ای استقلال فکری نباشد؛ همواره وابسته به  بیگانگان خواهد بود، در صورتی که تنها با اندیشه ی اینکه دیگران هیچ گونه برتری ذاتی بر فرد دیگری ندارند…

ادامه مطلب