جاوید قدیمی

جام

خُرمگه نالان

تیر رس من بود مه جام مَهی کوش که از نیزه گه دین برهی چون که آنچه تو بدان آگهی نا آگاهی بی خردان است آنچه در دین من است…

ادامه مطلب