جاوید قدیمی

جا

ظلمت بی تاب زمان

زین ظلمت بی تاب زمان ناراحتم و زمحنت بی حد و حساب گمان ناراحتم می جویم او را هر لحظه و زمان می خواهم او را هر جا و مکان

ادامه مطلب