جاوید قدیمی

جمال

جرعه ای از عشق

در دیدن جمال روی تو مشتاق نگاهم مشتاق نگاه روح نیازم از بحر وجودت جرعه ای از عشق بده سیراب کن جــــــانم را

ادامه مطلب