جاوید قدیمی

جنگ

آشوب ها

در جامعه ی عشق سخن گفتن از عاشقی عیب نیست در جامعه ی آشوب سخن گفتن از جنگ عیب نیست! وای بر من که زمانم را آشوب ها تعیین می…

ادامه مطلب