جاوید قدیمی

حضور سبز

سرای بی تو

ستاره ای می چینم به یاد تو می بویم... نسیمی از افق.. نوازش تو را بخاطرم می آورد کز این سکوت دلتنگ به یاد قلب همیشه روشنت همه دمی به…

ادامه مطلب