جاوید قدیمی

خدایی

پیله صبر

قایم شده ام از این همه هیاهو اسمش را هر چه بنامی من خودم، پیله صبر نامیده ام پیله ام سخت رنگ سیاه به تن دارد اما می دانم بال…

ادامه مطلب