جاوید قدیمی

خلوت

خلوت نور

یکی از خلوت نور آمد به تماشای خرد دید و دیدان همه او را دیدنت ...

ادامه مطلب