جاوید قدیمی

درویش

من ِ بی نوا

ریش و درویش مرا سخره نگیرید آنچه در من بی نواست شعله شیرین شکن خنده ی سالهای جدایست

ادامه مطلب