جاوید قدیمی

دید

خلوت نور

یکی از خلوت نور آمد به تماشای خرد دید و دیدان همه او را دیدنت ...

ادامه مطلب