جاوید قدیمی

ذهن

همه عالم به کنار

همـــــه هســـــــــتی ام، ز تو نا پیداست همه عالم به کنارند و تو کناری دیگر وانگهی آنان بگویند تو نیستی من بگویم، هستی کلمات ذهنم، توصیف وجودت را ندارند من…

ادامه مطلب