جاوید قدیمی

رسم

منزل کبریای او

بی تو کجا سفر کنم از پی هر فسانه ای تا که رسم به منزل کبریای او بر حرمش نظر کنم تا که ببینم غلام او گر که حدیث خود…

ادامه مطلب