جاوید قدیمی

رود

سبز سبزم

آتشی بر فتنه ها افتاده است سبزِ سبزم رودباری از زیر پایم جاریست کوک کوکم ضربان قلبم را سکوت شب میشنود آه ای وجود بی غبار ثانیه ها آهسته تر…

ادامه مطلب