جاوید قدیمی

روز

دست توفیقی ایمان

دست توفیقی ایمان

روز ها از پی هم می گذرند در پس پرده ی شرم من از این کنج بی حیایی تو را می بینم تو را که در گوشه ی خلوت نور…

ادامه مطلب
رهایی نزدیک است

رهایی نزدیک است

روز ها از پی هم می گذرند و چه احساسی در چشمان غمگینم هست می دانم رهایی نزدیک است به امید آن روز

ادامه مطلب

سفری به مشهد

به یادم می آید آن روز هایی را که من اول ابتدایی می خواندم و برای اولین بار در عمرم بود که به سفر می رفتم، سفری معنوی که همچنان…

ادامه مطلب