جاوید قدیمی

زمان

آه جانسوز زمانه

دل در هوس ثانیه های غربت غمناک بیداد زمان است آه جانسوز زمانه بی چاره ی اندوه است گاه و بی گاه من از بی کسی تو نامعلوم است

ادامه مطلب

سر سرای خیالات

رنگ عشقم هم، گاه و بی گاه به جان جهد بی تاب زمان خواهد راند. این همان جاست که رنگ ها در پی گهواره ی کوچک زمان می گریند. بودم…

ادامه مطلب

ظلمت بی تاب زمان

زین ظلمت بی تاب زمان ناراحتم و زمحنت بی حد و حساب گمان ناراحتم می جویم او را هر لحظه و زمان می خواهم او را هر جا و مکان

ادامه مطلب