جاوید قدیمی

ستاره

سرای بی تو

ستاره ای می چینم به یاد تو می بویم... نسیمی از افق.. نوازش تو را بخاطرم می آورد کز این سکوت دلتنگ به یاد قلب همیشه روشنت همه دمی به…

ادامه مطلب

زیر چتر آسمان

زیر چتر آسمان تنها می شود تو را دید و گریست ابر هم که نباشد سو سوی ستاره ها گواه دل تاریک من هست

ادامه مطلب

خواب

خوابم نمی بردوقتی ستاره ها دیدن روی مرا ندارند اه و اندوه هم بستره این شبهای تنهایی من شده اند

ادامه مطلب