جاوید قدیمی

سرای

جریان

شهرها را به سرای سپید گل های سبز جویبار می سپارم تا در این رودخانه ی بی تاب زمان تنها جریان را ببینند و نه زیر آبی رفتن رودخانه از…

ادامه مطلب

سر سرای خیالات

رنگ عشقم هم، گاه و بی گاه به جان جهد بی تاب زمان خواهد راند. این همان جاست که رنگ ها در پی گهواره ی کوچک زمان می گریند. بودم…

ادامه مطلب