جاوید قدیمی

سیراب

بهانه عاشقی

آقا تو را بخاطر خودت دوست دارم مشکلات بهانه ان باز آی که دل های ما را جلا دهی چشم های به انتظار نشسته و خشکمان را سیراب سازی

ادامه مطلب

قلب آتشین من

مرگ بر این زندگی، ننگ بر این بیچارگی اهرمن در من نفوذ کرده، او بر من اثر کرده! خدایا مرا نجات بده زین منجلاب ظلمانی …! اندیشه هایم زنگ زده…

ادامه مطلب