جاوید قدیمی

شکست

پل های خیال

گفتند که قلبت بشکست گفتم که نه، قلبم نشکست تقدیر خدا بود پل های خیالم بشکست

ادامه مطلب