جاوید قدیمی

صندوق

صندوق اعمال

زندگیم را درون پاکتی می گذارم غریبانه آنرا درون صندوق اعمالم می اندازم می روم تا آن سر خیابان در  آن شب سرد یلدامون منو خاموش می کرد اندوه سوزناک…

ادامه مطلب