جاوید قدیمی

ظلمت

دل کندن از خود

دنیا دنیای پر از ظلم داره میشه؛ هر دمم بیشتر و بیشتر تر دل کندن از خود اولین مقدمه شروعه، آستانه حرکت هر کس از اسب خود برتر بینی پایین…

ادامه مطلب

یا رب

دردا که در این ظلمت بی تاب زمانه سوختم از هجر تو یا رب مددی ده (بیشتر…)

ادامه مطلب

ظلمت بی تاب زمان

زین ظلمت بی تاب زمان ناراحتم و زمحنت بی حد و حساب گمان ناراحتم می جویم او را هر لحظه و زمان می خواهم او را هر جا و مکان

ادامه مطلب