جاوید قدیمی

ظهور

تاریک خانه ی دنیا

من از بودنم نمی هراسم بلکه هراسم از نبودنم هست هراس برایم وحشت تعبیر می شود، حال آنکه ترس وجودی آن برایم بیشتر مورد احساس است. این زمان و این…

ادامه مطلب