جاوید قدیمی

عقل

چندین هزار، با آوای هزار

قلب فیلی، عقل موشی

چندین هزار، با آوای هزار فکر کردم. در اندیشه بودم قلبم مثل فیل بود عقلم مثل موش بود شاید همین باعث جدایی قلبم از عقلم بود!

ادامه مطلب