جاوید قدیمی

غلام

ای بارگه خوبی ها

خسته می شوم از این همه دل کندن دل دیدن و دیدن بی دینان چه کنم ای بارگه خوبی ها من از این اسارت تن بی زارم من غلام دیگران…

ادامه مطلب

منزل کبریای او

بی تو کجا سفر کنم از پی هر فسانه ای تا که رسم به منزل کبریای او بر حرمش نظر کنم تا که ببینم غلام او گر که حدیث خود…

ادامه مطلب