جاوید قدیمی

فاصله ها

خطی بر سر فاصله ها

ای کاش قطره ای می بودم می چکیدم از سر شوق بر سر خاطره ها تازه می کردم یادها می کشیدم خطی بر سر فاصله ها

ادامه مطلب

بی خیالی

تو خیال بی رنگی نور تو گمان بی آبی رود باید انگار از این خاطره ها رفت ماند از پی فاصله ها شاید اما این غبار بی مهابا بریزد از…

ادامه مطلب