جاوید قدیمی

فال

22 سال گذشت

22 سال گذشت و شدیم 22 ساله خدا رو شکر اتفاقات خوب و بدی تو این مدت افتاد که همه را به فال نیک می گیرم مشکلاتم هر روز بیشتر…

ادامه مطلب