جاوید قدیمی

قصه

زمان هجران

من از این وادی هجران زمان بیزارم از قصه به غصه رسیدن هایم بیزارم تازه می فهمم که صورتک ثانیه هایم رنگ سیاهی به خود گرفته اند!

ادامه مطلب