جاوید قدیمی

قلب

سرای بی تو

ستاره ای می چینم به یاد تو می بویم... نسیمی از افق.. نوازش تو را بخاطرم می آورد کز این سکوت دلتنگ به یاد قلب همیشه روشنت همه دمی به…

ادامه مطلب

پل های خیال

گفتند که قلبت بشکست گفتم که نه، قلبم نشکست تقدیر خدا بود پل های خیالم بشکست

ادامه مطلب

قلب بیداد زمان

باز هم، باز هم بازهای شکاری میرسند از قلب بیداد زمان من اندوهناک می نگرم می بینم تو را در دور دست پنهان کاش من هم می آمدم نزدیکت کاش…

ادامه مطلب