جاوید قدیمی

لطف

خویش تویی

فاصله مرگ و زندگی یک دم است فاصله عشق و خون هیچ و هیچ فاصله بین من و من یک جهان پر شده ام از دلمشغولی بی حاصل این جهان…

ادامه مطلب

می ستایمت از کل وجود

خنده ای از سر لطف به شوق خاطره ای در کف رود می ستایمت از کل وجود تنها برای تو ای خدا

ادامه مطلب