جاوید قدیمی

ملائک

بی خیالی

تو خیال بی رنگی نور تو گمان بی آبی رود باید انگار از این خاطره ها رفت ماند از پی فاصله ها شاید اما این غبار بی مهابا بریزد از…

ادامه مطلب