جاوید قدیمی

مهابا

تنگنای کوچه ام

بغض می کنم وقتی می بینم عده ای بی مهابا چه راحت از پس قول هایشان می گذرند. تنگنای کوچه ام، تنگ تر می شود وقتی می بینم باز بر…

ادامه مطلب