جاوید قدیمی

می جویم

سکوت بی غبار سنگ

جنبش آب و خیال را همه را می جویم کز سکوت بی غبار سنگ می خروشم تا که بادی بیاید و دل ما را هم بی غبار کند

ادامه مطلب