جاوید قدیمی

می پوسد

زندگی پوسیده

پدرم چه خوش می گوید زندگی در پی پرده ی خیال می پوسد چه خیال ها که ندارم و چه راه ها که آنها را بپوشانم

ادامه مطلب