جاوید قدیمی

نجات

کرانه ی سکوت

من در این کرانه بی انتهای ظلمت تو را چگونه از درون وحشت سکوت فریاد بزنم من چگونه تو را بخوانم تا مرا نجات دهی من تو را نمی بینم…

ادامه مطلب