جاوید قدیمی

نفس

خویش تویی

فاصله مرگ و زندگی یک دم است فاصله عشق و خون هیچ و هیچ فاصله بین من و من یک جهان پر شده ام از دلمشغولی بی حاصل این جهان…

ادامه مطلب