جاوید قدیمی

نقاب

نقاب

نقاب خود را بردار شیشه ها آینه ای بیش نیستند، در پس هاله ای از سیاهی

ادامه مطلب