جاوید قدیمی

نیما

ناااااالان از خود

امروز از پشت ویترین مغازه کتاب هایتان را دور دور می زدم چه ماند از تو ای فروغ؛ از تو چه فریدون تو چی نیما و اما تو ... هان…

ادامه مطلب